icon-cross
Legal And Privacy

POLITYKA PRYWATNOŚCI
EPR ARCHITECTS POLAND SP. Z O.O.

Read our Privacy Policy in English

I. Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest EPR Architects Poland sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łaciarskiej 4b, 50-104 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000541827, o kapitale zakładowym 5.000,00 PLN, NIP: 897-180-51-18, REGON: 360723082.

W celu skontaktowania się z nami należy:

1. wysłać e-mail na adres: wroclaw@epr.co.uk

2. wysłać list na adres: ul. Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław, lub

3. zadzwonić pod numer telefonu: + 48 71 330 77 28.

Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za Twoje dane i mamy obowiązek przekazać Ci poniższe informacje.

II. Cele przetwarzania danych:

Jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, możemy przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia z Tobą korespondencji. W tym kontekście przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

III. Obowiązek podania danych:

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy kontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzanie Twoich danych takich jak adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko oraz wszelkie informacje podane w treści wiadomości, jest niezbędne, byśmy mogli prowadzić z Tobą korespondencję.

IV. Okres przechowywania danych:

Twoje dane będziemy przechowywać nie dłużej niż przez okres 50 lat chyba że wcześniej wniesiesz sprzeciw wobec ich przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych z wyjątkiem sytuacji, gdy:

1. nasze interesy przeważają nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać dalej, lecz nie dłużej niż jest to niezbędne dla celów przetwarzania;

2. potrzebujemy Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać do momentu prawomocnego zakończenia postępowania arbitrażowego, sądowego lub egzekucyjnego (jeśli będzie prowadzone).

V. Przysługujące Ci prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych; 

2. Prawo do sprostowania danych;

3. Prawo do usunięcia danych; 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

5. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie przez nas Twoich danych.

Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego dokonujemy ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy (na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO).  W takim przypadku nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że nasze ważne, prawnie uzasadnione interesy będą przeważać w konkretnym przypadku nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami oraz w sytuacji, kiedy będziemy potrzebować Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VI. Przekazywanie danych osobowych

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe:

1. podmiotom powiązanym z nami, takim jak EPR Architects Limited z siedzibą w Londynie,

2. innym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi, w tym usługi backupu lub usługi z zakresu dostarczania, utrzymania i serwisu oprogramowania,

3. radcom prawnym i adwokatom, z którymi współpracujemy.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji ani nie dokonujemy profilowania w oparciu o Twoje dane.